Site Netwerk: nl hybridorganizations.com |In 2004 heeft Philip Marcel Karré deel uitgemaakt van een onderzoeksteam van de Algemene Rekenkamer dat onderzoek deed naar publiek ondernemerschap bij drie hybride organisaties.

Rekenkameronderzoek over Publiek Ondernemerschap

In 2004 heeft Philip Marcel Karré deel uitgemaakt van een onderzoeksteam van de Algemene Rekenkamer dat onderzoek deed naar publiek ondernemerschap bij drie hybride organisaties.

Het rapport kan hier gedownload worden.

Algemene Informatie
De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar publiek bekostigde instellingen die zich op de markt begeven. Dit type organisaties wordt ook wel publieke ondernemingen of hybride organisaties genoemd. Met het rapport wil de Algemene Rekenkamer meer inzicht geven in de praktijk van het publiek ondernemerschap. Ook wil ze een bijdrage leveren aan een duidelijker kader voor deze organisaties.

Conclusies
De bedrijfsvoering van publieke organisaties die commerciële nevenactiviteiten ontplooien vertoont nog verschillende gebreken. Daardoor bestaat de kans op concurrentievervalsing. Ook rapporteren publieke ondernemingen nog onvoldoende over de meerwaarde van hun marktactiviteiten. De overheid is onduidelijk over wat deze organisaties wel of niet mogen. Ministers en raden van toezicht schenken bovendien te weinig aandacht aan risico’s van publiek-private vermenging.

Aanbevelingen
De Algemene Rekenkamer beveelt de instellingen aan te werken aan een transparante, ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering. Daarnaast moet de bedrijfsvoering beter aansluiten op de Europese mededingingswetgeving. Organisaties zouden verder hun visie op publiek ondernemerschap moeten expliciteren en zich in hun jaarverslagen beter gaan verantwoorden over de meerwaarde van hun commerciële activiteiten. De Algemene Rekenkamer beveelt het kabinet aan een kader te scheppen voor publiek ondernemerschap.

Reactie ministers
De minister van OCW wijst, mede namens de ministers van VWS en EZ, op maatregelen en komende regelgeving die in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Stand van zaken
Het rapport is op 8 september 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden.